Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 trong 6 tháng đầu năm 2018.

(07:32 | 12/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   182_BC-UBNDsigned_201808061012426180.pdf