Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 9/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

(09:01 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   309_BC-UBNDsigned_201812030330388640.pdf