Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr-TU ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức,

(09:15 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   166_KH-UBNDsigned_201811260504457120.pdf