Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 .của Chính phủ và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 14/8/2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(09:13 | 17/01/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 .của Chính phủ và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 14/8/2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   184_KH-UBNDsigned_201812290523523600.pdf