Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Kết quả thực hiện Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

(07:45 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   386-bctu_2signed_201903200403051020.pdf  386-bctu_Kqua_t,hien_Cuong_linh_9tri_201903200403052661.doc