Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Cương quyết đưa đảng viên vi phạm, làm việc cầm chừng ra khỏi Đảng

(09:59 | 06/06/2019)

Ngày 3-5, Thường trực Tỉnh ủy (TTTU) tổ chức hội nghị giao ban các ban đảng, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc để nghe báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2019 và một số công việc tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư TTTU, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đặng Tuyết Em (đứng) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các ban đảng, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc để nghe báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2019 và một số việc tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, 5 tháng đầu năm 2019, các ban của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, TTTU chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực: An ninh tư tưởng, nội chính - phòng, chống tham nhũng, dân vận và đoàn thể, điều hành kinh tế - xã hội… Tuy nhiên, việc tham mưu cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, góp ý dự thảo các văn  bản quy định, hướng dẫn của Trung ương còn chậm, chất lượng chưa cao; việc tuyên truyền các điển hình học tập và làm theo Bác còn chậm; công tác tham mưu về cán bộ chậm; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp…

 

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, đồng chí Đặng Tuyết Em yêu cầu, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, TTTU đề nghị các ban của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, TTTU chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện tốt đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận gắn biểu dương các điển hình, phong trào thi đua dân vận khéo; tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Các ban của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc chủ động xây dựng đề án phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh; quan tâm công tác phát triển đảng, chú trọng nâng cao chất lượng; rà soát đội ngũ cán bộ; cương quyết đưa đảng viên vi phạm, làm việc cầm chừng ra khỏi Đảng. Triển khai thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, đề án Văn phòng phục vụ chung các ban của Tỉnh ủy, đề án hợp nhất 2 đảng bộ (Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh). Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội theo vị trí việc làm; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Các ban của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc tham mưu, quyết liệt hơn nữa trong việc chuẩn bị các bước tổ chức đại hội cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh…

 

Từ đầu năm 2019 đến nay, các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ, TTTU lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc cụ thể hóa, triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn công tác của Trung ương và báo cáo sơ kết, tổng kết một số nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương. Tổ chức rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy, quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Theo dõi, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018; việc thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh; hoàn thành xây dựng đề cương tổng quát báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Hoàn thành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc  Tỉnh ủy. Cơ bản hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch…

QUỐC TRINH