Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO: BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC, ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

(17:29 | 06/06/2019)

Ngày 03-6-2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Theo đó, mục đích, yêu cầu Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị. Bảo vệ tốt người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo sự yên tâm, khuyến kích, động viên cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tố cáo; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị-xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo vệ người tố cáo. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm bảo vệ tối đa, không để xảy ra tình trạng trù dập, trả thù người tố cáo; qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

 

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo vệ người tố cáo. Người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện việc bảo vệ người tố cáo của cấp mình và cấp dưới. Chịu trách nhiệm với cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp. Người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, qua đó tiếp nhận, xử lý những thông tin, phản ánh, kiến nghị về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

 

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo. Chú trọng nhận diện những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này.

 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo tốt việc thi hành pháp luật về tố cáo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan; giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ người tố cáo, xác định phạm vi bảo vệ, áp dụng các biện pháp bảo vệ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đạo đức công vụ, các quy định pháp luật về tố cáo. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, người dân tích cực tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phản ánh, tố giác hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo. Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

 

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

 

Đề cao trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo.

 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đào đạo chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Cán bộ, công chức vi phạm các quy định pháp luật trong việc giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

 

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc trả thù, trù dập người tố cáo. Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân khác của người tố cáo.   

 

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm. Đồng thời, xử lý nghiêm người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân có liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo và người tố cáo đúng, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức khen thưởng phù hợp, tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến người tố cáo. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu các quy định hiện hành về khen thưởng người tố cáo để bổ sung, sửa đổi phù hợp.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này.

 

Đài Phát thanh-Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

 

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng chương trình hoặc kế hoạch sát hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch này.

THÁI CHÂU