Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

(09:57 | 15/11/2019)

Sáng 14-11, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương (NSTƯ) năm 2020. Quốc hội giao Chính phủ thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) và mức phân bổ NSTƯ cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, bảo đảm yêu cầu thời gian phân bổ theo quy định của Luật NSNN; phân bổ trong điều hành ngân sách đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách, xác định được nhiệm vụ, nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương ngay từ đầu năm.

Đồng thời, trong việc quản lý, điều hành, cần kịp thời thu hồi về NSTƯ các khoản kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương còn dư hoặc hết nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong luật và nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của NSTƯ năm 2020 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

 

Chỉ đạo ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2020 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi NSNN trước ngày 31-12-2019; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật NSNN. Chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 30 của Luật NSNN, phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hàng năm và nguồn tài chính khác để thực hiện, NSTƯ không hỗ trợ.

 

Trước ngày 30-11-2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng thời, trước ngày 31-12-2019, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn NSTƯ năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và ủy ban nhân dân cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện...

 

Kết quả biểu quyết, số ĐBQH tham gia biểu quyết 440, bằng 91,1%; số ĐBQH tán thành 437, bằng 90,48%; số ĐBQH không tán thành 2, bằng 0,41%; số ĐBQH không biểu quyết 1, bằng 0,21%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về phân bổ NSTƯ năm 2020.

 

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của TP. Hà Nội.     

NGUYỄN DƯ