Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2020

(15:45 | 02/01/2020)

Ngày 27-12-2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 

Theo đó, năm 2020, là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, có ý nghĩa quyết định thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phương hướng, mục tiêu trong năm 2020 tập trung chỉ đạo:

 

(1) Phấn đấu quyết liệt hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

(2) Lãnh đạo chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc hơn năm 2019 để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tiếp tục phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. 

 

Tiếp tục thực hiện tốt Chủ đề năm 2019-2020: “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp”.

 

Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

 

Rà soát, đối chiếu lại các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra, tập trung chỉ đạo thúc đẩy các chỉ tiêu đã đạt và vượt nghị quyết, phấn đấu đạt ở mức cao hơn để bù đắp cho các lĩnh vực đạt thấp và khó khăn; các chỉ tiêu có khả năng phấn đấu đạt, quyết tâm thực hiện; các chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành nghị quyết, phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể.

 

Tăng trưởng kinh tế đạt 7,23%, thu nhập bình quân đầu người 2.458 USD (theo giá hiện hành).

 

Sản lượng lương thực 4.295.000 tấn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.000 tấn (trong đó sản lượng tôm nuôi 85.000 tấn).

 

Giá trị sản xuất công nghiệp 51.697,4 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019.

 

Kim ngạch xuất khẩu 780 triệu USD.

 

Tổng thu ngân sách 11.540 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 16.486 tỷ đồng.

 

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 48.000 tỷ đồng.

 

Có thêm 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới để đến cuối năm có 79 xã nông thôn mới; thêm 02 huyện trở lên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, mỗi huyện chọn từ 1 đến 2 xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Xây dựng 382km đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

 

Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,5%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 98,9%.

 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1%.

 

Huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 96% trở lên. Giải quyết việc làm cho 35.000 trở lên lượt lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%.

 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90%.

 

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu kết nạp 3.000 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%.

 

Chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%; quản lý tốt đoàn viên, hội viên; tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức chiếm 60% so đối tượng.

 

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về: Tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nguồn nhân lực, phát triển văn hóa-thể thao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại. Công tác dân tộc, tôn giáo.

 

Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện nghị quyết bảo đảm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy.

 

Các ban của Tỉnh ủy theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành, đề xuất chủ trương, biện pháp chỉ đạo uốn nắn kịp thời những vướng mắc phát sinh.

 

Các cấp, các ngành tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy.

 

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

THÁI CHÂU