Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tất cả cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện

(09:17 | 13/02/2020)

Ngày 10-02-2020, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo đó, về mục đích yêu cầu: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hằng năm.

 

Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện chuyên đề. 

 

Tổ chức học tập, quán triệt: Ở Cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với Trung ương có kết nối trực tuyến với 31 điểm cầu trong tỉnh. Thời gian ngày 17-12-2019. Cấp huyện, cấp xã và tương đương: Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ. Tùy điều kiện từng nơi có thể mở rộng thêm đối tượng và tổ chức các lớp học cho phù hợp, hiệu quả. Hình thức học tập chủ yếu là nghe đĩa ghi hình bài giảng của báo cáo viên Trung ương. Thời gian hoàn thành trong tháng 02-2020.

 

Nội dung học tập: Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trích nội dung Chuyên đề đăng trong Bản tin sinh hoạt nội bộ; Bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể (từ tháng 01 đến tháng 4-2020).

 

Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tùy vào điều kiện thực tế, biên soạn và phát hành tài liệu phù hợp với thành phần cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Nội dung thực hiện:

 

Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề: Các cấp ủy phối hợp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, những nội dung đột phá có liên quan đến nội dung của Chuyên đề để xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Lấy kết quả thực hiện để xem xét đánh giá phân loại tổ chức đảng cuối năm. Hoàn thành trong tháng 02-2020.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chủ đề “phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh”.

 

Tất cả cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) liên hệ với bản thân xây dựng bản cam kết thực hiện chuyên đề năm 2020, gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2019 để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo bằng những việc làm, kết quả cụ thể, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Riêng đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện các nội dung trên gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc xây dựng bản cam kết và gửi về chi bộ trong tháng 3-2020.

 

Công khai kế hoạch thực hiện của tập thể, bản cam kết của cá nhân theo Quyết định số 1826-QĐ/TU, ngày 03-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành quy định về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Hàng tháng, hàng quý, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung kế hoạch trong năm 2020 và những chủ trương có liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị để tổ chức sinh hoạt chuyên đề cụ thể. Chú trọng việc thảo luận, trao đổi và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 lồng ghép vào các hoạt động, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ thị của Chính phủ.

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quyết định, quy định của trung ương.

 

Cấp ủy cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian... theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 2013).

 

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành về đạo đức; tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, uy tín của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân.

 

Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới công tác cán bộ, tập trung tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gần gũi quần chúng với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực.  

 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chuẩn mực đạo đức với phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đánh giá được kết quả việc thực hiện”.  

 

Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên. Kết hợp tuyên truyền gương người tốt, việc tốt với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

 

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương tới nhân dân; chủ trì, tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

 

Công tác tuyên truyền: Các cấp ủy chỉ đạo giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2020, kế hoạch và kết quả thực hiện, nhất là những gương điển hình tốt thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe báo cáo thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội... Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung Chuyên đề năm 2020 và vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài, các tạp chí, trang thông tin điện tử của các cơ quan có kế hoạch tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2020; những mô hình hay, cách làm hiệu quả; những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm hoặc triển khai theo kiểu hình thức. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gắn với tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương (hoàn thành trong đầu tháng 9-2020).

 

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

THÁI CHÂU