Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở 3 cấp: chọn huyện Gò Quao làm điểm chỉ đạo, hoàn thành tháng 6-2020

(09:19 | 13/02/2020)

Ngày 06-02-2020, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1029-CV/TU về lãnh đạo tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp giai đoạn 2016-2020.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 80-CV/TU, ngày 11-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn (2016-2020); những năm qua các cấp ủy đã lãnh đạo triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2020, chủ đề của công tác dân vận là “Năm dân vận khéo”; là năm tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; tổng kết, biểu dương 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020, gắn với tổng kết Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tổng kết, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.

 

Để lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị tổng kết, biểu dương Phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu  cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Công văn số 80-CV/TU, ngày 11-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn (2016-2020). Quan tâm chỉ đạo triển khai việc tổng kết, biểu dương, bảo đảm tiến độ, thời gian, xem đây là nhiệm vụ thi đua trong công tác dân vận để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Từng cấp tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” 5 năm qua, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan về hạn chế, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ở từng cấp bảo đảm hiệu quả, thiết thực; bình chọn những điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ở cấp mình tham dự hội nghị tổng kết, biểu dương ở cấp trên và toàn quốc.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu các cấp theo đúng quy định.

 

Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị tổng kết, biểu dương Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 ở cấp tỉnh, gắn tổ chức tổng kết Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; hướng dẫn các cấp ủy tổ chức tốt hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng cấp vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

 

Chọn huyện Gò Quao làm điểm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chung cấp huyện và tương đương, hoàn thành vào đầu tháng 6-2020. Yêu cầu cấp ủy cùng cấp khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

 

Thời gian tổ chức hội nghị: cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 6-2020; cấp huyện và tương đương cuối tháng 7-2020; cấp tỉnh tổ chức vào giữa tháng 9-2020.

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng) hướng dẫn công tác khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các cấp.

THÁI CHÂU