Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới: Phấn đấu đến năm 2030 không còn địa bàn khó khăn.

(09:51 | 24/03/2020)

Ngày 17-3-2020, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1051-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Theo đó, qua hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 26-5-2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương về công tác dân tộc, công tác dân tộc và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện. Đời sống của đồng bào ngày càng nâng lên, hộ nghèo giảm từ 25,51% năm 2003, xuống còn 4,7% năm 2019. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố.

 

Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả chưa cao. Hạ tầng kinh tế-xã hội một số nơi còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và tái nghèo còn cao.

 

Để thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng lên nhận thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và các văn bản có liên quan đến công tác dân tộc. Tiếp tục xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

 

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng cộng đồng.

 

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm quốc phòng-an ninh; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Lồng ghép, nâng cao hiệu quả các chương trình dự án trong vùng đồng bào dân tộc. Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích nghi với biến đổi khí hậu; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao.

 

Đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào thiểu số.

 

Ưu tiên nguồn lực Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đường giao thông, thủy lợi, chợ, trường học, trạm y tế; bảo đảm các hộ gia đình dân tộc được sử dụng điện lưới quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Phấn đấu đến năm 2030 không còn địa bàn khó khăn.

 

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững và phát huy thành quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tiếp tục duy trì việc dạy và học chữ Khmer, chữ Hoa cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

 

Nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở; phát triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng. Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở các tuyến thông qua chính sách bảo hiểm y tế. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

 

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở; quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, văn hóa; sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, duy trì phát huy các loại hình văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Tăng cường công tác an ninh nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, buôn bán, sử dụng ma túy,… xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới.

 

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động các mô hình tự quản tại cộng đồng; biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Có giải pháp cụ thể để bảo đảm tỷ lệ phù hợp cán bộ dân tộc thiểu số trong cấp ủy và các cơ quan dân cử các cấp. Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức đối với dân tộc thiểu số ít người, nhóm dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ nâng cao năng lực để tham gia vị trí quản lý lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Xác định rõ vùng dân tộc thiểu số (huyện, xã, ấp), địa bàn xã, ấp đặc biệt khó khăn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

THÁI CHÂU