Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(10:10 | 07/07/2020)

Ngày 6-7, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Kế hoạch 217/KH-TU về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. (Chi tiết xem file đính kèm).

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   216-KH-TU.pdf