Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

(09:38 | 07/09/2018)

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã đề ra giải pháp quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn...

Ngay sau đó, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13, ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Ngày 16/1/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Ngày 1/7/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

 

Mục đích, ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Cuộc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần này ở Quốc hội, HĐND các cấp thể hiện quyết tâm của Đảng ta xây dựng bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và và nhân dân.

 

Theo quy định, cuối năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu. Đây là một công việc hết sức quan trọng và là lần thứ 3 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, nên công tác chuẩn bị được Thường trực HĐND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo; xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

 

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt mục đích, yêu cầu đề ra, ngoài công tác chuẩn bị của Thường trực HĐND, các ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh, trách nhiệm chính thức về mỗi đại biểu HĐND tỉnh. Đại biểu cần nhận thức rõ lá phiếu của mình là thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân mong muốn một cuộc sát hạch kiểm nghiệm chất lượng nhân sự chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương do HĐND bầu. Mỗi đại biểu cần có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân và cử tri; cần khách quan, trung thực, vô tư, trong sáng. Tránh tình trạng bỏ phiếu theo cảm tính, không kiểm tra, kiểm nghiệm kết quả theo thực tế, bỏ phiếu cho xong, đơn giản, sơ sài, hình thức. Tránh cảm tính, thù ghét cá nhân, không ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí mình, thậm chí làm lệch lạc, méo mó, triệt hạ uy tín của nhau. Cần ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực như tranh thủ phiếu, vận động phiếu, cả nể, thành kiến.

 

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu, các đại biểu cần căn cứ vào báo cáo tự đánh giá kết quả làm việc của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Cần cân nhắc tình hình mọi mặt của địa phương để đánh giá năng lực của người đó ở mức độ nào so với chức trách, nhiệm vụ được giao, các vị có làm tròn trách nhiệm của mình hay không đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Đây là thước đo chính xác nhất trong đánh giá người đó tín nhiệm cao, tín nhiệm hay tín nhiệm thấp, hoàn thành nhiệm vụ tốt hay không hoàn thành nhiệm vụ. Có như vậy cuộc lấy phiếu tín nhiệm mới đạt kết quả cao nhất.

 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu đang được Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, tích cực. Vì vậy, với bản lĩnh vững vàng, các đại biểu HĐND sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trước cử tri tỉnh nhà, để cuộc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả tốt, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Trần Quốc Việt