Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”

(08:49 | 07/09/2018)

Sáng ngày 07/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự, chỉ đạo.

 

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, việc chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả khá tốt, đạt được các yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm dân chủ, được dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả khá tốt. Tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức với nhiều hoạt động, hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế sôi nổi, thật sự là ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo chuẩn bị khá chu đáo về nội dung các văn kiện đồng thời tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị khá chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định; chú trọng chất lượng và cơ cấu, tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy khóa mới đa số đạt yêu cầu, đặc biệt là cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị nâng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đều đủ số lượng và đạt yêu cầu về cơ cấu. Việc thực hiện chủ trương thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác chỉ đạo đại hội điểm được tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời để phổ biến nhân rộng.

 

Tại Kiên Giang, đại hội các tổ chức cơ sở đảng bắt đầu từ tháng 4-2015 và hoàn thành trong tháng 6-2015. Đối với cơ sở đảng được chọn làm điểm chỉ đạo đại hội, tiến hành đầu tháng 3-2015. Đại hội đảng bộ cơ sở được tiến hành trong 02 ngày; đối với chi bộ cơ sở được tiến hành trong 01 ngày. Đại hội đại biểu cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đa số được tổ chức trong 03 ngày (một số đảng bộ tổ chức trong 02 ngày), thời gian hoàn thành đại hội trong tháng 8-2015. Đại hội huyện điểm được tiến hành đầu tháng 6-2015 (huyện Giồng Riềng và huyện Vĩnh Thuận). Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 16 đến ngày 19-10-2015. Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh không quá 01 buổi.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ các bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa một số chức danh và trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn với không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức. Đồng thời, gắn với chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động hướng dẫn triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em yêu cầu đối với các cấp ủy còn khuyết cấp ủy viên khi bổ sung nên tính toán cân nhắc kỹ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp sắp tới; thực hiện đại hội điểm, thí điểm thực hiện một số nội dung tại đại hội cấp dưới để rút kinh nghiệm; thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội; cơ sở vật chất phục vụ đại hội… Đồng thời, phát động phong trào thi đua, xây dựng các công trình có ý nghĩa, thiết thực để chào mừng đại hội./.

Quốc Tuấn