Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Triển khai, quán triệt chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(07:47 | 26/09/2018)

 

Ngày 24-9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt một số chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và các kế hoạch, dự thảo kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị (ảnh)…

 

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Công Khâm triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Công văn số 728-CV/TU, ngày 12-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII).


Các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 12-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dự thảo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh về tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong tình hình hiện nay.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Công Khâm nhấn mạnh, các đại biểu phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của các chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương, của tỉnh được quán triệt tại hội nghị. Sau hội nghị, đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ, thấu đáo các nội dung của văn bản để thấy được ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đồng thời, các tổ chức, cá nhân thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của tổ chức, cá nhân.


Về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, đồng chí Phạm Công Khâm đề nghị cấp ủy các cấp khẩn trương sưu tầm, biên soạn lịch sử truyền thống; quan tâm xây dựng, chăm lo đội ngũ làm công tác lịch sử Đảng; khi biên soạn lịch sử Đảng xong, phải chú trọng công tác tuyên truyền. Về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, đồng chí Phạm Công Khâm lưu ý các cấp ủy đảng phải triển khai thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn nhiệm vụ đơn vị, địa phương mình. Về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư, đồng chí Phạm Công Khâm nhấn mạnh, các cấp ủy ở các địa phương, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh định hướng nội dung hoạt động và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan báo chí. Để các cơ quan báo chí thể hiện vai trò tích cực của mình trong tuyên truyền đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước hết những người làm báo phải chống được sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan báo chí. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay, đồng chí Phạm Công Khâm khẳng định phải lấy cái tốt lấn át cái xấu; phải làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đồng thời, các phương tiện thông tin đại chúng cần chủ động tiếp cận thông tin để đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...                 
 

Thu Oanh