Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v danh mục dự án thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều hicnhr, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019

(13:53 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   188-2018-NQ-HDND_201812290435437180.pdf