Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ đạo Đại hội Văn học nghệ thuật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

(08:28 | 18/03/2019)

Ngày 14-3-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (TU), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Công văn số 840-CV/TU của Ban Thường vụ TU chỉ đạo Đại hội HVNNT tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, để lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật (HVNNT) và Liên hiệp các HVNNT Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các ban đảng, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tập trung thực hiện:


Lãnh đạo tốt chưc tốt Đại hội HVNNT tỉnh, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên và đông đảo văn nghệ sĩ trong tỉnh; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của VHNT trong việc xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần của xã hội, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đại hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ. Văn kiện đại hội đánh giá đúng tình hình hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, quản lý và hoạt động của Hội; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ tới để phát triển Hội và các phân hội trực thuộc phát triển vững mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị; khắc phục hạn chế yếu kém trong hoạt động, trong công tác tổ chức, chất lượng hội viên; ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực văn hóa, trước hết là trong VHNT.


Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Các địa phương, ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tham dự Đại hội.; HVHNT tỉnh phát động đợt thi đua trong cán bộ, hội viên lập thành tích chào mừng Đại hội; UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức Đại hội; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc viếc thực hiện; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


*Cùng ngày, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đã ký Quyết định số 1732-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội HVHNT tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.


Theo đó, BCĐ có 12 thành viên, do đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, làm Trưởng ban. Thành viên gồm các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn hóa - Thể thao, Tài chính, Công an tỉnh; Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Chủ tịch HVHNT tỉnh.


BCĐ có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đại hội, bảo đảm chặt chẽ trong công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự; chỉ đạo Đại hội bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, hiệu quả.
 

Châu Tuệ