Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(09:26 | 25/06/2018)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch

2. Nội dung quy hoạch

3. Bản đồ Quy hoạch khổ A0

4. Bản đồ Quy hoạch khổ A4 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1_QD_phe_duyet.pdf  2_NoiDungQuyHoach.pdf  3_BanDo_KienGiang_A0.pdf  4_BanDo_KienGiang_A4.pdf