Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Cơ hội - Dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(13:18 | 20/07/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   83_2017_NQ_HDND_NQ_NghiQuyetSuaDoiBoSungHDNDTinh_Dautucong2017.pdf