Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chín

(21:13 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   93_KH-UBNDsigned.pdf