Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
(08:16 | 28/10/2019)