Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020
(14:49 | 09/03/2020)

Để tăng cường hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đúng theo lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng.

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16-12-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó quy định lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2020, cụ thể:

 

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi dịch vụ tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

 

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh”.

 

Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30-01-2020 về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01-01-2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16-12-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bích Dân