Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh
(09:09 | 29/04/2020)

Thông báo số 382/TB-VP ngày 29/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh

BBT