Kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
(08:49 | 07/12/2018)
BBT