Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Quốc
(15:53 | 07/01/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 05/01/2019 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Quốc .

Nội dung kiểm tra là các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Quốc. Lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực.

 

Đối trượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

Đoàn Kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiêm tra cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra phối hợp với Đoàn Kiểm tra xác định hiện trạng, khu vực, khối lượng khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản khi Đoàn Kiểm tra yêu cầu.

 

UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, theo dõi, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra. Đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch kiểm tra./.

Minh Ngọc