Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
(10:20 | 15/01/2019)
BBT