Sơ kết 05 năm tình hình Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI "về giám sát và phản biện xã hội; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"
(10:34 | 17/01/2019)
BBT