Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(09:34 | 23/09/2016)

 Ngày 20-9-2016, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang ký ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

 


Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt.

 

Mục đích làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội các cấp và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo; kết hợp giữa “xây” đi đôi với “chống”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” bằng hành động và việc làm cụ thể. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên.

 

Mọi tổ chức và cá nhân phải có kế hoạch học tập và làm theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở và chi bộ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương, kết hợp với tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nơi nào đã tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị thì triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

 

Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung và đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể: Căn cứ vào chủ đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, cấp ủy các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở ngành, địa phương. Trong kế hoạch nên lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, đột phá để chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

 

Xây dựng kế hoạch từng năm của cá nhân: Cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu xây dựng kế hoạch và gương mẫu trong việc học tập và làm theo ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 

Thời gian hoàn thành: Ban Thường vụ các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Chị thị số 03-CT/TW; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công việc này. Thời gian hoàn thành trong tháng 9-2016.

 

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề toàn khóa hoàn thành vào quý IV-2016; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề và kế hoạch thực hiện cho các năm trong quý IV năm trước đó.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ và việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên theo sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

 

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình (kế hoạch) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm.

 

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng. Tùy điều thực tế mà xác định những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; cải cách thủ tục hành chính...; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

 

Thời gian hoàn thành: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, cần xác định những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Hằng năm sơ kết và báo cáo cấp ủy cấp trên.

 

Cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Hoàn thành trong quý IV-2016.

 

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi và xây dựng mới những quy chế, quy định về đi công tác, làm việc với các ngành, địa phương, tiếp các đoàn khách đến làm việc... Hoàn thành trong quý IV-2016.

 

Ban cán sự đảng chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các cơ quan chính quyền các cấp và chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu trong tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Hoàn thành trong quý IV-2016.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu; hướng dẫn triển khai, thực hiện đề cao việc nêu gương (sửa đổi, bổ sung Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). Hoàn thành trong quý IV-2016.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

 

Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Thời gian hoàn thành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, Website Kiên Giang và các trang thông tin điện tử, các tạp chí, bản tin chuyên ngành, xây dựng kế hoạch, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành đầu quý IV-2016. Định kỳ hằng quý, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Văn nghệ, Hội Nhà báo, các cơ quan báo, đài tuyên truyền về giải thưởng và tích cực vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo tham gia. Thời gian xét thưởng và lựa chọn những tác phẩm hay gửi về Trung ương vào giữa năm 2018, 2020.

 

Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hướng dẫn hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành đầu quý I-2017.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn, giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

 

Ban tuyên giáo các cấp chịu trách nhiệm tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên về chủ đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm.

 

Đưa việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường và thế hệ trẻ trong tỉnh: Thực hiện tốt quy định nội dung chương trình giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường dạy nghề, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố.

 

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên theo sự chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo đưa vào giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường dạy nghề theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Ban tuyên giáo các cấp theo dõi việc tổ chức giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-CT/TW của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của cấp mình.

 

Cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm và tổng kết toàn khóa. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy đảng. Hướng dẫn việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10-01-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa; phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, với các ban đảng xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương khen thưởng vào dịp sơ kết hằng năm và tổng kết cuối khóa. Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào quý IV hằng năm./.

Quốc Tuấn