Phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 -2025
(09:32 | 31/01/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/01/2019, phê duyệt Kế hoạch về phát triển giáo dục mầm non thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2025.

Với mục tiêu củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.

 

 

Cụ thể giai đoạn 2018–2020 mạng lưới trường lớp được củng cố mở rộng, đủ năng lực huy động trẻ em đến trường, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 15% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 70% trở lên trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường, tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 20% trở lên. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đến năm 2020, có ít nhất 98% nhóm, lớp mầm non được học 02 buổi/ngày. Về đội ngũ giáo viên có ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

 

Giai đoạn 2021 – 2025 mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025, huy động được ít nhất là 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 80% trẻ em trong độ tuôi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo đục mầm non ngoài công lập chiếm từ 25% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, có 99% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; giảm tỷ lệ trẻ suy đinh dưỡng xuống dưới 3%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì; ít nhất 85% trở lên trẻ đạt chuẩn phát triển theo Bộ chuẩn 5 tuổi; phấn đấu triển khai những nơi có đủ điều kiện tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ đạt từ 20% trở lên; về đội ngũ giáo viên đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy ánh, 90% giáo viên mầm non đạt trình độ đảo tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, toàn tỉnh phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non. Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục mầm non. Đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non. Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ mầm non. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cư sở vật chất cho giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non. Đẩy manh xã hội hóa giáo dục mầm non. Tăng cường họp tác quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa hoc trong giáo dục mầm non…./.

Minh Ngọc