Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ
(07:25 | 12/02/2019)

Ngày 29-01-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội (TCCTXH).

Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, công tác VTLT của Đảng và TCCTXH của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và TCCTXH. Công tác văn thư thực hiện đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản. Công tác lưu trữ được các cấp ủy, cơ quan quan tâm, chú trọng đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tài liệu; công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu được thực hiện thường xuyên, hệ thống cơ sở dữ liệu mục lục hồ sơ và văn kiện Đảng ngày càng được hoàn thiện, hỗ trợ tích cực cho việc tra cứu, khai thác tài liệu lưu trữ trên mạng nội bộ cơ quan cũng như mạng diện rộng của Tỉnh ủy; khai thác, sử dụng tài liệu LT đáp ứng kịp yêu cầu, phát huy giá trị tài liệu, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức và các cá nhân. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác VTLT được triển khai đồng bộ và đáp ứng tốt yêu cầu quản lý tài liệu, phục vụ khai thác tài liệu.


Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, TCCTXH còn xem nhẹ tầm quan trọng, vai trò, vị trí của công tác VTLT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan đảng và TCCTXH chưa xây dựng được danh mục hồ sơ, việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử Đảng còn nhiều hạn chế, tài liệu giao nộp chưa thực hiện theo văn bản hướng dẫn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác VTLT chưa bảo đảm tiêu chuẩn quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan chưa quyết liệt, lãng phí nhiều cơ sở dữ liệu. Công chức làm nhiệm vụ VTLT còn thiếu, một số còn yếu về nghiệp vụ, chuyên môn.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác VTLT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đảng, TCCTXH các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu:


Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đảng, TCCTXH, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác VTLT; khẳng định tài liệu lưu trữ là di sản quý báu của Đảng và quốc gia, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ, các quy định, đề án của Đảng về công tác VTLT.


Tiếp tục đổi mới, cải tiến tổ chức công tác văn thư theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, đẩy nhanh việc số hóa tài liệu và thực hiện quy trình giải quyết văn bản trên mạng. Các cơ quan, tổ chức đảng, TCCTXH thực hiện nghiêm túc chế độ lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ theo quy định; xây dựng danh mục hồ sơ hàng năm; tổ chức tốt việc thu thập, xác định giá trị tài liệu lưu trữ để giao nộp về lưu trữ cơ quan và nộp lưu về lưu trữ lịch sử Đảng.


Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác sưu tầm, thu thập tài liệu. Thực hiện thu nhận tài liệu của các huyện, thành ủy về lưu trữ lịch sử Đảng theo quy định. Tập trung chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng tại lưu trữ các cơ quan; bảo đảm tổ chức quản lý tốt tài liệu và thông tin tài liệu. Tổ chức phục vụ khai thác tài liệu kịp thời, sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ.


Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan đảng, TCCTXH, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện, đưa công tác VTLT đi vào nền nếp, khoa học, hiệu quả. 


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác VTLT đáp ứng yêu cầu quản lý tốt công văn đi, đến, quản lý an toàn và bảo quản lâu dài tài liệu lưu trữ điện tử; thực hiện giao dịch điện tử trong hệ thống tổ chức đảng; tin học hóa các công cụ tra cứu và số hóa tài liệu lưu trữ, tạo thuận lợi trong việc khai thác sử dụng tài liệu tại lưu trữ. Các cơ quan, tổ chức đảng từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thực hiện tốt quy trình xử lý văn bản trên mạng của Đảng theo quy định..


Chú trọng chăm lo, xây dựng và củng cố đội ngũ công chức VTLT. Tuyển chọn, phân công bố trí cán bộ được đào tạo cơ bản, có chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức VTLT. 
Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ VTLT, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Đầu tư hiện đại hóa Kho lưu trữ lịch sử tỉnh, bảo đảm tài liệu lưu trữ được quản lý tập trung thống nhất, khoa học, chặt chẽ, an toàn.


Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Chỉ thị được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức đảng, TCCTXH trong toàn tỉnh.
 

Minh Tuệ