Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp năm 20
(08:42 | 11/03/2019)
BBT