Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(16:11 | 25/11/2016)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTG, ngày 24-11-2016 tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thị 05-CT/TW).

Khenthuong-B.jpg

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Hội nghị tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Đề án 389-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

      Theo Hướng dẫn yêu cầu: Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu, rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp từ tỉnh tới cơ sở. Tập trung tuyên truyền trên báo chí, các bản tin, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
      - Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.
      - Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, của đảng bộ các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.
      - Nội dung trong tuyên truyền, cần chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
      - Tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng.
      - Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…
      - Phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương…
      - Tuyên truyền việc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XII ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
      - Chú trọng tuyên truyền về những điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác; nhất là trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.
      - Phê phán những biểu hiện nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.
      1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
      Các cơ quan báo chí của tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố, các bản tin, cần bám sát Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong tuyên truyền cần chú ý một số nội dung sau:
      - Trong cuộc giao ban báo chí hàng tháng của tỉnh, các cơ quan báo chí phải báo cáo tình hình triển khai thực hiện; các cơ quan lãnh đạo, quản lý đánh giá chất lượng, hiệu quả báo chí tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương các cơ quan báo chí thực hiện tốt; nhắc nhở các cơ quan báo chí chưa hoặc không tuyên truyền tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
       - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thường xuyên đưa tin, bài, gương người tốt, việc tốt; cách làm hay của từng địa phương, đơn vị và cá nhân; mạnh dạn phê phán, góp ý những nơi làm chưa tốt.
      - Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang ít nhất mỗi năm xây dựng ít nhất một bộ phim tài liệu, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố xây dựng ít nhất một phóng sự về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và những điển hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác, trình chiếu vào dịp sơ kết hằng năm.
      - Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     2. Tiếp tục tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
      Ban tuyên giáo các cấp, các ngành, đoàn thể, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền cuộc thi theo Kế hoạch số 19-KH/BTG, ngày 09-11-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo, cộng tác viên tham gia.
      3. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng
      - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần dành thời gian nghiên cứu biên soạn các tài liệu để giới thiệu sâu hơn về từng vấn đề xung quanh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cung cấp cho các báo cáo viên và tuyên truyền viên để tuyên truyền.
     - Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự hàng tháng ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhân dân.
      - Đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trong các bản tin nội bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị.
     4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
      - Tùy điều kiện thực tế, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      - Hình thức thi: Thi viết; thi trắc nghiệm; thi kể chuyện; thi báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ… bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.
     5. Tuyên truyền, cổ động trực quan
     - Sở Văn hóa và Thể thao, chỉ đạo các đội thông tin lưu động đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường xuyên, liên tục.
      - Xây dựng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Chú ý thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ, nội dung không còn phù hợp.
      - Các ngành, cơ quan, đơn vị kẻ vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ.
      - Tổ chức triển lãm chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị vào dịp 19-5 hàng năm.
     -Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
      6. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
      - Thường xuyên phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     - Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2), sinh nhật Bác (19-5) hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
     Cấp tỉnh: Tổ chức gặp mặt, giao lưu vào dịp 19-5 hằng năm, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức (sẽ có hướng dẫn riêng).
     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tuyên giáo (tuyên huấn) các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Chú ý, trong kế hoạch tuyên truyền cần nêu rõ công việc phải làm, thời gian thực hiện, phân công rõ từng đơn vị, cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, từng thời điểm cụ thể. Hàng năm, có đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.
      - Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nêu rõ công việc và thời gian thực hiện trong từng tháng, quý, năm.
       - Kế hoạch tuyên truyền của các địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp trên.
       - Kinh phí tuyên truyền: Sử dụng trong kinh phí hoạt động thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc xã hội hóa.
      - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
      Ngoài khẩu hiệu các địa phương, đơn vị đang sử dụng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bổ sung một số khẩu hiệu sau:
      1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
     2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
      3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!
     4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!
     5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!
      6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!
      7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!
      8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!
      9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!
     10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!

 

Kim Thư (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)