Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020