Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 830

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
215-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 03/07/2020
218/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Dân tộc Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 01/07/2020
212/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương Đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tỉnh Kiên Giang 30/06/2020
208/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020
2555/TB-QLHC Khác Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an Thông báo về việc triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 28/06/2020
824/UBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Đính chính một số nội dung tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang 25/06/2020
201/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng. đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 25/06/2020