Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
66/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Khoa học và công nghệ Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 10/04/2020
65/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Khoa học và công nghệ Kế hoạch thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến 2030" tại tỉnh Kiên Giang 09/04/2020
54/KH-UBN Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do UBND tỉnh ban hành ngày 31/3/2020 31/03/2020
58/KH-BTC Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ Kế hoạch số 58/KH-BTC ngày 23/3/2020 về Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII (2020 - 2021) 23/03/2020
55/QĐ-BTC Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ Quyết định số 55/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên giang lần thứ VIII (2020 - 2021) 23/03/2020