Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 190

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
367/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/02/2018
280/BC-LDTBXH Khác Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em năm 2017. 13/02/2018
160/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 07/02/2018
150/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Lao động TBXH Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp và người có công với cách mạng năm 2018. 06/02/2018
128/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa và Thể thao; Y tế V/v tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới. 01/02/2018
18/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/01/2018
147/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH V/v phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/01/2018