Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 76

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Nội vụ Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017-tỉnh Kiên Giang. 09/01/2018
32/CTr-TU Khác Chương trình Nội vụ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 29/12/2017
170/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nội vụ Công tác cải cách hành chính năm 2018. 08/12/2017
2619/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ; Tư pháp Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 01/12/2017
1833/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài chính V/v tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 30/11/2017
1804/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công thương; Nội vụ; Ngoại giao V/v tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. 23/11/2017
1749/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Thông tin truyền thông V/v vận hành, sử dụng chính thức hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang. 15/11/2017