Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 554

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
423/CTr-UBND Ủy ban nhân dân Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình công tác tháng 01/2018. 30/12/2017
2937/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chương trình Các lĩnh vực khác Triễn khai thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Kiên Giang. 30/12/2017
2936/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30/12/2017
3707/BC-LÐTBXH Khác Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Kiên Giang năm 2017. 29/12/2017
34/CTr-TU Khác Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới. 29/12/2017
33/CTr-TU Khác Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sực khỏe nhân dân trong tình hình mới. 29/12/2017
329/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Công thương; Văn hóa và Thể thao Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 29/12/2017