Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 37

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
195/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v ứng phó với bão Sanba gần biển Đông. 13/02/2018
150/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Lao động TBXH Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp và người có công với cách mạng năm 2018. 06/02/2018
148/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018. 06/02/2018
21/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Giải trình, làm rõ một số nội dung theo Báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận Tổ tại Kỳ họp Thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 06/02/2018
30-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. 06/02/2018
19/BC-BCD Khác Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơ kết tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2017. 05/02/2018
18/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/01/2018